Home

Czy Adwentyści mogą walczyć?

Adwentyści wierzą, że Jezus Chrystus przyszedł na świat nie po to, by niszczyć ludzkie życie, ale aby je ratować. Dlatego Kościół zachęca do nieangażowania się w bezpośrednią walkę. Stanowisko to nie wiąże sztywno członków Kościoła, ale daje wskazówki, pozostawiając poszczególnym jednostkom swobodę w kwestii własnej oceny swojej sytuacji.

Jednocześnie Kościół zachęca do lojalności wobec władzy państwowej i chętnego służenia państwu (zarówno w służbie cywilnej, jak i wojskowej, w czasie wojny lub pokoju, w mundurze lub nie) w każdej dziedzinie niewymagającej angażowania się w bezpośrednią walkę. Dlatego też adwentyści proszą o możliwość uczestnictwa w takich działaniach, które nie naruszają ich wolności sumienia.

Pełne stanowisko Kościoła znajduje się w osobnym dokumencie „Stosunek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego do wojny i służby wojskowej”.